Tuesday, 30 December 2014

Good and Polish in English


Today, something about a young generation of Polish artists who also have English-language repertoire, and plans to conquer foreign audience.

Dzisiaj trochę o młodym pokoleniu polskich wykonawców, którzy mają również anglojęzyczny repertuar oraz plany podbicia zagranicznej publiczności.

Monday, 22 December 2014

Christmas design & Christmas songs mix


The last time was very busy for me and I haven't appeared on blog for a quite long time. Fortunately, Christmas break is coming, and with it a little bit of spare time. I listen to my favorite Christmas songs for more than a week. In my cup of tea ingredients such as ginger, cloves and cinnamon became a permanent part, and recently I order mulled wine in cafes. Only snow is lacking :) Today a post with a mix of inspirations - Christmas cards by Donna Zoe and some favorite Christmas songs.

Ostatni okres był dla mnie bardzo pracowity i dawno nie pojawiałam się na blogu. Na szczęście zbliża się przerwa bożonarodzeniowa, a wraz z nią trochę wolnego. Już od przynajmniej tygodnia puszczam ulubione świąteczne piosenki. W mojej filiżance herbaty na stałe zagościły takie składniki jak imbir, goździki czy cynamon, a w kawiarni ostatnio zamawiam grzane wino. Brakuje już tylko śniegu :) Dzisiaj post z miksem inspiracji - kartki świąteczne by Donna Zoe i ulubione piosenki. 

Wednesday, 26 November 2014

Polish alternative scene - Fismoll


Today's post is about one of the young Polish singers of independent music. Fismoll, actually Arkadiusz Glensk, released his debut avant pop album "At Glade" in June 2013, with a support of Nextpop publishing company. Since then he has gained a lot of fans.

Dzisiejszy post będzie o jednym z młodych wokalistów polskiej muzyki niezależnej. Fismoll, a właściwie Arkadiusz Glensk, swoją debiutancką avant popową płytę "At Glade" wydał w czerwcu 2013 roku, nakładem wydawnictwa Nextpop. Od tamtej pory zyskał rzesze fanów.

Tuesday, 18 November 2014

Polish rock music in the 1980s


Rock music of the 1980s is the music of my parents - at the time of its formation I was not even born. No wonder, then, that they understand it better than me. Nevertheless, each person interested in music industry should have knowledge about it. Rock music in Poland in the 1980s was a bit like social attitudes - mutinous, rebellious and loud.

Rockowa muzyka lat 80-tych to muzyka moich rodziców - w momencie jej powstawania nie było mnie jeszcze na świecie. Nic zatem dziwnego, że rozumieją ją lepiej ode mnie. Nie mniej jednak, każda osoba interesująca się branżą muzyczną powinna posiadać wiedzę na jej temat. Muzyka rockowa w Polsce w latach 80-tych była trochę taka jak nastroje społeczne - buntownicza, niepokorna i głośna. 

Thursday, 6 November 2014

Graphics by Marta Frej


It's been a long time since I published a last post related to the design, so now I am going to make up for it. I found Marta Frej's memes by accident and although I rather don't watch traditional memes, I definitely like the idea of making an art form from them . 

Dawno nie było postu związanego z designem, dlatego teraz postaram się to nadrobić. Na memy Marty Frej trafiłam przypadkiem i choć raczej nie oglądam tradycyjnych memów, to zdecydowanie przypadł mi do gustu pomysł zrobienia z nich formy sztuki. 

Friday, 31 October 2014

Swim Away

Photobucket
Today I present a bit nostalgic piece of music (that I composed yesterday), which in my opinion fits well with the atmosphere of All Soul's Day.

Dzisiaj przedstawiam nieco nostalgiczny utwór (skomponowałam go wczoraj), który moim zdaniem dobrze wpisuje się w refleksyjny klimat Święta Zmarłych.  

Thursday, 23 October 2014

9 songs by which I grew up


Yesterday, during the cleaning a shelf with CDs, I had an opportunity to re-encounter with long-forgotten albums. So I made a list of nine songs by which I grew up. Admittedly these were mostly the nineties and the noughties, but some of the performers come from an earlier period.

Wczoraj, robiąc porządki na półce z płytami, miałam okazję na nowo zetknąć się z dawno zapomnianymi albumami. Tak powstała lista dziewięciu piosenek, przy których dorastałam. Co prawda były to głównie lata dziewięćdziesiąte i dwutysięczne, ale niektórzy wykonawcy pochodzą z wcześniejszego okresu.

Friday, 17 October 2014

"Nine Tears" mini album

I am happy to announce that my "Nine Tears" mini album is available on YouTube and SoundCloud now. This is my first such project, and although it is not professional yet, I am so proud of it ;) Have a nice listening!

Miło mi poinformować, że mój mini album "Nine Tears" jest już dostępny na YouTube i SoundCloud. To moje pierwsze tego typu przedsięwzięcie i mimo, że nie jest jeszcze profesjonalne, jestem z niego dumna ;) Miłego słuchania! 

Friday, 10 October 2014

"Nine Tears" trailer now released


"Nine Tears" is my little "album" with (mostly) piano compositions - that is, composed by me. I am not a professional composer, but rather a composer of love, so I'm very curious what you think about it. The whole album will be published on October 17 (exactly in a week on Friday), but the album trailer is available on YouTube now.

"Nine tears" to mój mały "album" z kompozycjami (głównie) fortepianowymi - to znaczy skomponowanymi przeze mnie. Nie jestem profesjonalną kompozytorką, a raczej kompozytorką z zamiłowania, więc jestem bardzo ciekawa, co o nim sądzicie. Całość zostanie opublikowana 17 października (dokładnie za tydzień w piątek), natomiast teraz dostępny na YouTube jest trailer albumu. 

Thursday, 9 October 2014

Jazz and Monika Borzym


Several pessimistic and optimistic words about jazz. 

Kilka pesymistycznych i optymistycznych słów o jazzie.

Wednesday, 13 August 2014

Monday, 11 August 2014

Can art influence music? - Inspirations - Part 5 - Piet Mondrian and primary colors

Lana Del Rey, "Black Beauty"


Paintings by Piet Mondrian
Sculpture by Katarzyna Kobro
Gerrit Rietveld, The Red and Blue Chair, 1917


Yves Saint Laurent, fall 1965

Nike Dunk Low SB

Sunday, 10 August 2014

Can art influence music? - Inspirations - Part 4 - Barnett Newman

Barnett Newman is one of my favourite painters. However, can someone who sticks a strip of adhesive tape to the center of the canvas be called a painter? His painting "Onement VI" (navy blue with a white "zip") was sold for $44 million in 2013. 

Barnett Newman to jeden z moich ulubionych malarzy, chociaż czy można nazwać malarzem kogoś, kto przylepia pasek taśmy klejącej na środku płótna? Jego obraz "Onement VI" (granatowy z białym "zamkiem") został sprzedany w 2013 roku za 44 miliony dolarów.

Lana Del Rey, "Shades Of Cool"


Art of Barnett Newman / Sztuka Barnetta Newmana

Saturday, 9 August 2014

Can art influence music? - Inspirations - Part 3 - Salvador Dali

Today a next part of inspirations, this time surrealism. / Dzisiaj kolejna część inspiracji, tym razem surrealizm.

Lana Del Rey, "Once Upon A Dream"


Art of Salvador Dali